Door Marijn van Ballegooijen op 30 januari 2013

´Wijkzuster´ komt terug in Zuid

De wijkverpleegkundige keert terug naar Amsterdam Zuid. Dat is één van de belangrijkste voorstellen uit het plan ´Zorg van Zuid´ dat de stadsdeelraad op woensdag 30 januari vaststelt. Het betekent dat ouderen en chronisch zieken langer thuis kunnen blijven wonen omdat ze een verpleegkundige aan huis kunnen krijgen. Fractievoorzitter Marijn van Ballegooijen: “Het is mooi als met deze zorg op maat het mogelijk wordt dat onze bewoners langer voor zichzelf kunnen zorgen.”

De PvdA vindt dat de komst van de wijkverpleegkundige echt een stap vooruit is. Echter het eerlijke verhaal daarbij is helaas wel dat mensen die afhankelijk zijn van zorg het de komende jaren zwaar krijgen. Onder meer door de bezuinigingen vanuit het Rijk op thuiszorg.

Met de wijkverpleegkundige krijgen bewoners toch de zorg die ze nodig hebben. Tegelijkertijd kan ook op het sociale vlak een oogje in het zeil gehouden worden: Is er sprake van eenzaamheid of lukken de boodschappen nog wel? De wijkverpleegkundige kan er op letten en ook moet er goed contact worden gehouden met de huisarts. Al dit jaar begint het stadsdeel met een proefproject in Buitenveldert. Na een jaar zal heel Zuid van deze vorm van medische hulp aan huis gebruik kunnen maken.

De terugkeer van de wijkverpleegkundige in ons stadsdeel staat niet op zichzelf. Overal in Nederland maakt de ´ouderwetse wijkzuster´ langzaam maar zeker haar rentree. Dit is al in 2008 ingezet door de toenmalige PvdA-staatssecretaris Jet Bussenmaker. Zij vond het belangrijk dat zorg weer net als vroeger zo dicht mogelijk bij mensen zelf wordt georganiseerd. En dat past goed bij de rol van het stadsdeel, korte lijnen en dicht bij huis: Wijkverpleegkundige welkom terug!

Naast de wijkverpleegkundige heeft de de PvdA-fractie afgelopen herfst twee voorstellen gedaan waar het plan ´Zorg voor Zuid´ aan tegemoet komt. Het was de vurige wens van de fractie om cliëntenraden van verzorgs- en verpleeghuizen extra te versterken zodat de positie van ouderen in instellingen wordt verbeterd waar dat nodig is.

De PvdA zette dit onderwerp op de agenda nadat de experts van het WMO-cliëntenpanel signaleerden dat veel cliëntenraden slecht of niet zouden functioneren. Ouderen zouden toch vaak bang zijn om te klagen, waardoor zij dachten minder goede verzorging te krijgen. Daarom wordt in Zorg voor Zuid onder meer de mogelijkheid geboden om onafhankelijke adviseurs aan cliëntenraden toe te voegen. Van Ballegooijen: “Werk voor een klachtencommissie is zwaar. Het zijn oude mensen die dit moeten doen. Zij verdienen ondersteuning.”

Een ander voorstel waar de PvdA zich hard voor heeft gemaakt is om meer aandacht te besteden aan psychosociale problematiek. Het plan is om meer buurtkamers in te richten waar bewoners, maar ook lotgenootgroepen elkaar kunnen ontmoeten. Van Ballegooijen: “We hebben dat voorgesteld omdat er veel eenzaamheid is in het stadsdeel. Soms komen er mensen bij de huisarts die eigenlijk meer behoefte hebben aan een luisterend oor of aan een beter sociaal netwerk. Het komt voor dat mensen niet meer alleen uit hun problemen komen.” Het stadsdeel wil ook zorgen dat huisartsen ‘welzijn op recept’ gaan geven door hun patiënten naar een sociale activiteit te sturen als daar behoefte aan is. Daarbij kan de wijkverpleegkundige een belangrijke rol spelen.

Van Ballegooijen: “De terugkeer van de wijkverpleegkundige, extra aandacht voor verpleeghuisbewoners en de aanpak van eenzaamheid zijn heel belangrijk. Daarmee zorgen we dat bewoners er niet alleen voor komen te staan en dat iedereen de zorg krijgt die hij verdient”.

Marijn van Ballegooijen

Marijn van Ballegooijen

Marijn is portefeuillehouder voor Sociale Zaken (incl. armoede, schuldhulpverlening, diversiteit en discriminatie). Als gebied heeft hij De Pijp onder zijn hoede.

Meer over Marijn van Ballegooijen