Door Eddy Linthorst op 11 januari 2013

PvdA fractie geeft groen licht parkeergarage Boerenwetering

De PvdA-fractie heeft tijdens de laatste deelraadsvergadering van het afgelopen jaar voor de bouw van een parkeergarage Boerenwetering gestemd. Het groene licht is gegeven nadat onder leiding van woordvoerder Eddy Linthorst diepgaand overleg en zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het definitieve besluit.

Woordvoerder Eddy Linthorst kijkt terug op een roerige periode, maar is blij met de uitkomst: “Met deze garage is het stadsdeel voorbereid op de toekomst. Van de ruim zeshonderd parkeerplaatsen bovengronds zal bijna de helft verdwijnen waardoor er veel meer ruimte ontstaat in dit overvolle gebied. Financieel is het een solide verhaal.”

Volgens de fractie is die ruimte hard nodig gezien de ontwikkelingen de komende jaren. Er komen ondergrondse afvalplekken, het fietsparkeren wordt een steeds nijpender probleem en met de komst van de NoordZuidlijn zal de Pijp aantrekkelijker worden voor bezoekers. Linthorst: “We hebben die ruimte in de Noord-Pijp heel hard nodig.”

Hieronder leest u het volledige verhaal over de besluitvorming rondom de parkeergarage Boerenwetering.

Door Eddy Linthorst

De fractie van de PvdA in Stadsdeel Zuid is tijdens Deelraadsvergadering van 20 december akkoord gegaan met de bouw van een parkeergarage onder de Boerenwetering voor maximaal 600 auto’s.

Dit besluit heeft de afgelopen periode tot veel en soms heftige discussies geleid. Zowel binnen onze partij als daarbuiten. Er is een werkgroep geweest die zich over deze aangelegenheid intensief heeft gebogen en tot de conclusie is gekomen dat de garage financieel en technisch tot onverantwoorde risico’s zou leiden en bovendien onnodig was. De fractie was het daar niet mee eens.

Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 15 november zijn de argumenten vóór en tegen deze parkeergarage uitgebreid besproken. Geconstateerd moet worden dat de voor- en tegenstanders niet echt nader tot elkaar kwamen, maar dat er vanuit de afdeling geen duidelijke afkeuring werd uitgesproken tegen het standpunt van de fractie. Er werd wel een motie aangenomen, ondersteund door de fractie, die stelde dat de uitbreiding van oorspronkelijk 400 naar 600 plaatsen technisch en financieel goed moest worden doorberekend, omdat de onderbouwing van het stadsdeel onvoldoende was. Deze nieuwe berekening heeft plaatsgevonden en naar het oordeel van de fractie was die bevredigend.

Daarmee is het laatste woord over dit project uiteraard niet gesproken en ongetwijfeld zal op een volgende Algemene Ledenvergadering de fractie gevraagd worden om tekst en uitleg te geven over zijn standpunt en waarschijnlijk ook over de wijze waarop ik als woordvoerder één en ander heeft verwoord.

De fractie vindt het nuttig en heeft er behoefte aan om nog een keer terug te blikken en alle argumenten de revue te laten passeren.

Voorgeschiedenis

Al tijdens de vorige bestuursperiode in het voormalige stadsdeel Oud-Zuid heeft het toenmalige Dagelijks Bestuur, bestaande uit de PvdA en GroenLinks, ondersteund door een ruime meerderheid van de Deelraad, besloten om ondergrondse parkeergarages aan te leggen in het Stadsdeel.

Doel hiervan was kort gezegd om de kwaliteit van de Openbare Ruimte te kunnen verbeteren, vooral in die gebieden waar de parkeerdruk erg hoog was, waardoor het niet wenselijk c.q. mogelijk was om bestaande parkeerplaatsen op te heffen zonder alternatieve parkeerruimte.

Vier projecten werden hierbij met name genoemd: onder het Stadionplein, onder het nieuw te creëren cultuurcentrum in het voormalige stadsarchief Tolstraat/Amsteldijk, onder de zogenaamde Koeienweide in de Theophile de Bockstraat en onder de Boerenwetering.

Om deze grote investeringen te kunnen bekostigen werd besloten om de prijs van de parkeervergunningen in het gehele stadsdeel te verdubbelen van circa € 11,- naar circa € 22,-.

De opbrengst van deze verhoging, circa € 3.000.000 per jaar, zou geheel worden gebruikt om een fonds te creëren, uitsluitend bedoeld voor het realiseren van deze parkeergarages. Met deze verhoging hebben zowel de Deelraad als de Gemeenteraad ingestemd.

Intussen is de voorbereiding van de bouw van de parkeergarage onder het cultuurcentrum klaar en maakt de parkeergarage onder het Stadionplein deel uit van de definitieve plannen op en rond het Stadionplein. Een garage onder de Theophile de Bockstraat bleek niet realiseerbaar en de plannen voor een garage onder de Boerenwetering werden in de Deelraad op het laatste moment afgewezen. De voorwaarden (voor 1 parkeerplaats onder de grond zou 1 parkeerplaats boven de grond verdwijnen), de herinrichtingsplannen van de Frans Halsbuurt, de soort van garage (een automatische garage waarvoor meerdere lifthuisjes voor moesten worden gebouwd aan de Ruysdaelkade) en de onzekere financiële consequenties, maakten dat de toenmalige Deelraad niet kon instemmen.

In het bestuursakkoord uit 2010 van het huidige Dagelijks Bestuur, bestaande uit de VVD, D66 en de PvdA werd opgenomen dat er nieuwe plannen zouden worden ontwikkeld voor een garage onder de Boerenwetering. De drie betrokken partijen hebben zich aan dit akkoord geconfirmeerd. Een akkoord dat ook aan de afdeling van de PvdA is voorgelegd en zonder op- of aanmerkingen is aangenomen.

De afgelopen periode zijn deze plannen daadwerkelijk gemaakt, waarbij als voornaamste verschillen met het vorige plan te noemen zijn: voor elke 2 plaatsen onder de grond wordt er 1 plaats boven de grond weggehaald, de garage krijgt een conventionele in- en uitrit middels een hellingbaan, toegang en tarief zijn gelijk aan de parkeerplaatsen boven de grond en een verantwoorde financiering van het geheel. Betreffende die financiering werd ook nog een second opinion uitgevoerd door drie onafhankelijke bureaus.

Nut en noodzaak voor een parkeergarage in de Noord-Pijp

In de Noord-Pijp zijn 658 parkeerplaatsen. Er is op dit moment een wachtlijst van 350 aanvragen. De parkeerdruk is 95 – 97%, dat laatste getal geldt wanneer de fout geparkeerde auto’s worden meegerekend. Van de geparkeerde auto’s behoort 13% tot mensen die geen vergunning hebben.

Hiermee is de Noord-Pijp de buurt met de hoogste parkeerdruk veroorzaakt door mensen met een vergunning, in ieder geval van alle buurten buiten het centrum. En dat is dan gerekend los van de wachtlijst.

Verder is de buurt nog steeds sterk in ontwikkeling. De bouw van de Noord-Zuidlijn zal niet alleen de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren, maar ook de aantrekkingskracht van de wijk sterk doen toenemen. Naast een verscheidenheid aan winkels en horeca, die meer bezoekers zal trekken, ook van mensen die niet met het OV komen, zullen mensen ook graag in de Pijp willen wonen. Dat betekent duurdere huizen, die óf alleen door welgestelden kunnen worden betrokken óf door tweeverdieners. Voor deze laatste categorie is een auto vaak noodzakelijk om van of naar het werk te gaan. Willen we voorkomen dat de Pijp straks een wijk wordt van mensen zonder auto en mensen die rijk genoeg zijn om een particuliere parkeerplaats te kunnen bekostigen, dan zullen we op die ontwikkeling moeten inspelen. Anders krijgen we op den duur een buurt waar geen menging meer is tussen allerlei soorten mensen. En dat is niet de stad die de PvdA voor ogen heeft.

Daarnaast zullen de komende jaren de musea op het Museumplein gereed komen en zal naar verwachting het aantal bezoekers daar sterk toenemen. Door zijn ligging en het OV-aanbod zullen veel van deze bezoekers ook de Pijp aandoen. Op dit moment is er geen aantrekkelijke voetgangersroutes van het Museumplein naar de Pijp. Om de openbare ruimte beter voor voetgangers toegankelijk te maken is een autovrij gebied welhaast noodzakelijk. En gezien de reeds bestaande parkeerdruk kan dat alleen door extra parkeerplaatsen te creëren in ondergrondse garages. Hierbij kan Amsterdam een voorbeeld nemen aan vrijwel alle belangrijke (toeristen-)steden in Europa. Maastricht, Milaan, Parijs, Barcelona, Brugge, Brussel, Madrid, om er maar een paar te noemen, zijn juist zo aantrekkelijk omdat de auto in de belangrijkste toeristische gebieden geweerd wordt.

Tot slot kan niet onvermeld blijven dat de druk op de openbare ruimte thans al erg groot is: er is een schreeuwend tekort aan parkeerplekken voor fietsers, er komen in de buurt ondergrondse afvalcontainers, er zijn veel te weinig speelplekken voor kinderen en de groenvoorziening zou veel beter kunnen. Voor dat alles is ruimte nodig die er nu niet is, mede omdat de parkeerplaatsen voor auto’s die ruimte innemen.

Met de huidige plannen om een garage van 600 plaatsen onder de Boerenwetering te bouwen kunnen 300 parkeerplaatsen worden opgeheven, dat is bijna de helft van het huidige aantal parkeerplaatsen en kan tegelijkertijd de wachtlijst vrijwel worden afgeschaft.

Financiële gevolgen

Op dit moment wordt de bouw van de garage geschat tussen de 40 en 65 miljoen Euro. De bandbreedte zit hem in wie je spreekt: het stadsdeel zit dichter bij de 40 miljoen, de tegenstanders bij de 65 miljoen. Dat is uiteraard heel veel geld.

Maar dat wil niet zeggen dat dat geld voor andere zaken ingezet zou kunnen worden. In de eerste plaats is dat geld voor circa € 15.000.000 al opgebracht door de autobezitters in het voormalige stadsdeel Oud-Zuid. De verhoging van de prijs voor de vergunningen is uitsluitend bedoeld geweest om ondergrondse parkeergarages te kunnen bouwen. Wanneer het Stadsdeel zou besluiten om het geld aan andere zaken te besteden, zouden deze mensen voorgelogen zijn en wellicht met succes een beroep doen op de rechter om het teveel betaalde geld terug te krijgen.

De garage wordt gebouwd voor tenminste 40 jaar. Omdat het Stadsdeel, naast de inkomsten van de bezoekers van buiten die de garage gebruiken, gedurende die tijd circa € 3.000.000 extra per jaar binnenkrijgt van de vergunninghouders, kunnen rente, afschrijving en onderhoud daarvan worden betaald. Ook indien de garage daadwerkelijk € 65 miljoen zou gaan kosten. Zou het Stadsdeel geen parkeergarage(s) bouwen, dan is de grond voor deze extra heffing ook weg en zouden de inkomsten met € 3.000.000 verminderen. Met andere woorden, de investering ten behoeve van de parkeergarage gaat niet ten koste van de andere uitgaven die het Stadsdeel doet, wordt opgebracht door mensen die er in de toekomst ook profijt van zullen hebben en kan niet worden gebruikt voor andere doelen.

Tot slot

Het resultaat van deze plannen is een betere openbare ruimte, minder vervuiling door rondrijdende auto’s op zoek naar een parkeerplek, toegankelijkheid zonder extra parkeerkosten voor bewoners en bezoekers in de verhouding 80 – 20 en daarmee een zo groot mogelijke diversiteit van bewoners en winkel- annex horeca aanbod. Kortom een blijvende aantrekkelijke buurt, die voorbereid is op ontwikkelingen in de toekomst. En dat alles zonder dat de kosten leiden tot een verschraling van de overige voorzieningen. Om die reden is de fractie van de PvdA van mening dat deze plannen onze steun verdienen.

 

 

 

 

Eddy Linthorst

Eddy Linthorst

Eddy Linthorst is sociaaldemocraat.

Meer over Eddy Linthorst