29 november 2017

Werkplan 2018 PvdA Amsterdam Zuid

We hebben een actief jaar achter de rug met vele bijeenkomsten en willen deze trend voortzetten in 2018.

Het bestuur bestaat nu uit negen personen. Er hebben zich wel enkele wisselingen voorgedaan. Er is een ouderencommissie, de redactie voor de Stem is niet compleet en het is de vraag of de Stem in 2018 nog kan verschijnen. We zijn actief met de website en social media. Enkele bestuursleden nemen deel aan een commissie of aan de redactie van de Stem. Daarnaast zijn er bestuursleden actief in stedelijke overleggen wat voorheen de Verenigingsraad was en de Politieke ledenraad, het contact met de nieuwe leden, het overleg van de voorzitters van alle afdelingen, overleg met bestuurder van het Stadsdeel en met de fractie van de bestuurscommissie.

Het bestuur heeft het voornemen in 2018 twee aparte discussieavonden en daarnaast twee algemene ledenvergaderingen (ALV’s), een nieuwjaarsbijeenkomst en een of meer kennismakingsbijeenkomsten te organiseren. De thema’s voor de discussieavonden zullen worden bepaald op basis van navraag bij de PvdA-leden in onze afdeling, die hieraan willen deelnemen.

Het afdelingsbestuur heeft contact met de verschillende commissies in het stadsdeel en overleggen in de stad. Het bestuur komt maandelijks bij elkaar en wisselt met elkaar de stand van zaken uit.

De campagnecoördinator houdt contact met de landelijke en de stedelijke campagnecoördinator, daarnaast zal er contact zijn met de fractievoorzitter van de bestuurscommissie. Helaas hebben we op dit moment geen Campagne coördinator, maar we hopen snel iemand te vinden die deze werkzaamheden wie op zich wil nemen en het werk weer voort wil zetten.

We zullen ons de komende tijdinzetten voor de Gemeenteraad verkiezingen en doen dit in samenwerking met Amsterdam centraal. Voor de wijkcommissie zullen wij actief gaan werven. Een stedelijke kandidaatstellingscommissie zal de kandidaten beoordelen. Het is niet uitgesloten dat we voor bepaalde wijken eventueel voor samenwerking met Groen links zullen kiezen. Bereidheid ervoor is aanwezig.

De ouderencommissie bestaat uit vier leden en is in 2012 opgericht. Ze is actief voor de 70+leden van de PvdA in Zuid. Het doel is oudere leden betrekken bij activiteiten van de PvdA. Ouderen worden af en toe bezocht en de commissie organiseert per jaar tenminste twee bijeenkomsten: de 1 mei-viering en een themabijeenkomst. Daarnaast bezoekt ze instellingen en organisaties t.a.v. ouderen en ondersteunt ze de tulpen-actie, waarbij 70+leden een bos rode tulpen krijgen thuisbezorgd.

De Stem is het blad dat de afdeling Zuid van de PvdA digitaal of per post verspreidt naar de leden. Omdat de vormgever van “De Stem” verhuisd is uit ons stadsdeel is het voortbestaan van de Stem in gevaar. Het is de vraag hoe de huidige redactie van “De Stem” verder wil.

We zullen ook dit komende jaar actief deelnemen aan stedelijke bijeenkomsten en met hen samen bijeenkomsten organiseren, waar dit mogelijk is.

Femke Roos-Meijer, Voorzitter PvdA Amsterdam Zuid