Door Marijn van Ballegooijen op 26 april 2013

Drie stormachtige jaren in Zuid: Rode draad is crises eerlijk verdelen

 

Tijdens de ledenvergadering op donderdag 25 april heeft de fractie uiteengezet wat er de afgelopen drie jaar gebeurd is in de Stadsdeelraad Zuid. Fractievoorzitter Marijn van Ballegooijen heeft verteld over wat er gelukt is en wat niet? Hoe staan de wijken en buurten ervoor? En wat moet komend jaar nog de aandacht krijgen?
Lees verder het hele verhaal van Marijn van Ballegooijen. 

In alle besluiten en voorstellen die de fractie de afgelopen jaren heeft gedaan is steeds het uitgangspunt geweest: Hoe kunnen we de crises eerlijk verdelen. Iedere bewoner van Zuid telt mee en moet in staat zijn mee te doen in ons stadsdeel! Dat is steeds de rode draad geweest bij elke beslissing die de fractie nam. 

Toen onze fractie van start ging werden de gevolgen van de economische crisis voor het eerst merkbaar in Amsterdam. De stad werd geconfronteerd met de grootste bezuiniging van de laatste decennia. De werkloosheid nam toe en de bouwsector viel stil. De belangrijkste opgave van onze fractie werd dan ook: hoe zorgen we dat de last van de crisis eerlijk wordt gedeeld? In dezelfde periode kregen stadsdelen er twee grote taken bij: de zorg (WMO en AWBZ) en participatie voor bewoners zonder werk. Stadsdeel Zuid was net ontstaan uit de fusie van de voormalige stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel. Ambtenaren werkten keihard om de samenvoeging te laten slagen. Het was vooral heel erg wennen voor iedereen. De combinatie van de crisis, de nieuwe taken en de fusie maakte het drie stormachtige jaren. De fractie heeft in die jaren koers gezet op solidariteit, het eerlijk delen van de lasten van de crisis. In praktijk betekende dat dat we er steeds op hebben gehamerd dat iedereen telt en iedereen de mogelijkheid moet hebben om mee te doen. Dit hebben we gedaan door het vernieuwen van het welzijnswerk en hervormen van de buurthuizen tot Huizen van de wijk, ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, armoede te bestrijden, sport en bewegen toegankelijker te maken voor mensen met een beperking, eenzaamheid te voorkomen, uitval op scholen tegen te gaan en sociale woningbouw te behouden. Overal waar dat mogelijk was hebben we geprobeerd bewoners collectief meer te betrekken bij zorg, onderwijs en de buurt, want samen staan bewoners sterk.

Eerlijk delen

Eerlijk delen is een kernbegrip voor PvdA. Dat betekent dat we zorgen voor de mensen die om welke reden dan ook minder goed mee kunnen komen. Ons uitgangspunt is dat in ons stadsdeel iedereen volwaardig mee moet kunnen doen. Voor bewoners die met armoede of werkeloosheid te maken hebben betekent dat dat ze op ondersteuning kunnen rekenen. Voor zieken moet er goede zorg zijn; en gebouwen, straten en pleinen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Op die manier kunnen bewoners goed voor zichzelf blijven zorgen. Het aantal bewoners dat niet meer uit de schulden komt is toegenomen. De PvdA heeft ervoor gezorgd dat de schuldhulpverlening daarom flink is uitgebreid. Het stadsdeel organiseert inmiddels ook schuldenpreventie op scholen, omdat jongeren zich soms al vroeg en onnodig in de schulden steken. Onder leiding van onze bestuurder Egbert de Vries is het stadsdeel een ‘participatiecentrum’ begonnen. Bewoners die lang in de bijstand zitten en maatschappelijk geïsoleerd zijn geraakt krijgen een oproep voor een gesprek om weer actief te worden. De resultaten zijn zorgwekkend en hoopgevend tegelijk: het stadsdeel kwam bewoners tegen die dringend professionele hulp nodig hadden, maar tegelijkertijd zijn grote groepen bewoners met nieuwe moed gestart met sporten, vrijwilligerswerk of zelfs met begeleiding naar betaald werk. Het stadsdeel helpt, ook op initiatief van Egbert, scholieren met het vinden van een stage. De fractie heeft gezorgd voor participatiebanen bij sportclubs, de bioscoop en het theater.

Vijf Huizen van de Wijk

Eén van de belangrijkste veranderingen in de buurt van de afgelopen jaren is de hervorming van het welzijn en daarmee de omvorming van de buurthuizen naar vijf Huizen van de Wijk. Een plek in de buurt waar bewoners gratis ruimte kunnen krijgen om samen activiteiten te organiseren. Voor onze partij belangrijk omdat daar een deel van de samenhang in de buurt vorm krijgt. Het uitgangspunt was dat de Huizen van de Wijk het cement van de wijk zijn. Na intensief intern beraad heeft de PvdA de notitie ´Sociaal Sterk Zuid´ gepresenteerd waarin zij een blauwdruk heeft gegeven voor de inrichting van het moderne buurthuis. De notitie is integraal overgenomen door de coalitie. In de afgelopen jaren heeft de fractie het proces op de voet gevolgd, door activiteiten te bezoeken en gesprekken te organiseren met bewoners en welzijnswerkers, om snel te kunnen bijsturen waar dat nodig was. De Huizen van de Wijk helpen bij het voorkomen van eenzaamheid, wat door onze onophoudelijke aandacht centraal is komen te staan bij het welzijnswerk. Het stadsdeel gaat – ook tegen eenzaamheid – komend jaar zorgen voor meer ‘buurtkamers’ en maatjes-projecten, en de huisarts gaat wat vaker doorverwijzen naar een buurtactiviteit: ‘welzijn op recept’. Het stadsdeel is voorloper in de stad bij de nieuwe zorgtaak: om bewoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen laten wonen komt de wijkverpleegkundige terug. Ongeveer één op de vijf bewoners is slecht ter been, dat gaat vooral om ouderen, maar bijvoorbeeld ook om chronisch zieken of gehandicapten. Op initiatief van de PvdA is het stadsdeel in gesprek met de gehandicaptenvereniging gegaan om de toegankelijkheid van straten en pleinen te gaan verbeteren, vooral in Buitenveldert en de Rivierenbuurt omdat daar de meeste knelpunten waren. Veel bewoners hebben overgewicht of bewegen te weinig. Het stadsdeel doet haar best om iedereen aan het sporten te krijgen, met proeflessen en acties voor alle bewoners, en met speciale aandacht voor ouderen en jongeren. Bij welzijn komt er steeds meer aandacht voor gezond eten.

Veiligheid

Veiligheid heeft veel kanten: dat kan gaan over inbraken, jeugdoverlast maar ook over verkeersongevallen. Veiligheid word soms weggezet als een ‘rechts’ onderwerp, maar dat is onterecht. Veiligheidsproblemen spelen het meest in de zwakke buurten, door die aan te pakken zorgen we er voor dat de hele stad leefbaar blijft. Er is de afgelopen jaren door verschillende PvdA initiatieven extra aandacht (en geld) besteed aan veiligheid. Voor de PvdA is het belangrijk dat de gemeente de oorzaak van criminaliteit aanpakt en niet alleen aan symptoombestrijding doet. Daarom werkt het stadsdeel er hard aan dat jongeren niet in de criminaliteit terecht komen. Er zijn extra straathoekwerkers en straatcoaches gekomen, de gezinsondersteuning is verbeterd, en het stadsdeel doet meer moeite om jongeren op school te houden en aan een stage te helpen. De repressieve kant (politie en justitie) en de hulpverleningskant werken hecht samen: we hebben allebei nodig. Winkeliers krijgen hulp bij het veiliger maken van hun winkel en (oudere) bewoners krijgen hulp bij hang- en sluitwerk, en voorlichting tegen oplichters aan de deur. Soms worden tijdelijk camera’s opgehangen om de rust op straat terug te brengen. Over dit laatste onderwerp zal in het komende jaar een discussie voor de leden worden georganiseerd. De PvdA heeft erop aangedrongen dat het stadsdeel avonden organiseert met bewoners, politie, ambtenaren en hulpverleners. Zodat bewoners meer betrokken raken bij alles wat er gebeurd en kunnen vertellen wat er goed gaat en waar het mis gaat in hun straat of wijk. Stadsdeel Zuid heeft de meeste verkeersongelukken van alle stadsdelen, daarom worden de onveiligste straten en kruisingen aangepast.

Goed onderwijs

De afgelopen jaren heeft de naschoolse opvang een enorme impuls gekregen. Sport, huiswerkbegeleiding, knutselen, toneel en muziek worden na school georganiseerd. Voor kinderen die daar niet direct van huis uit mee in aanraking komen is het belangrijk dat die clubjes er zijn. De PvdA heeft er met een motie voor gezorgd dat juist kinderen uit achterstandsgezinnen daar aan mee kunnen doen door hier extra geld voor beschikbaar te stellen. De stad en de stadsdelen werken bij jeugd en onderwijs hecht samen. Door de onderwijsaanpak van Lodewijk Asscher is de kwaliteit van de zwakste scholen verbeterd. Er zijn meer coaches (vrijwilligers) bij gekomen om jongeren bij de overgang naar de middelbare school te helpen. Bij de jeugdzorg is er extra aandacht gekomen voor opvoedingsondersteuning, waarbij het uitgangspunt is dat ouders, hun buren en vrienden er samen voor staan. Er is meer aandacht gekomen voor schoolverzuim bij de middelbare school en voor stages bij het VMBO.

Wonen

Het is erg moeilijk voor gezinnen met een laag of een middeninkomen om aan een woning in Zuid te komen. En de betaalbare woonvoorraad neemt langzaam maar zeker af door Haags beleid en doordat corporaties woningen verkopen. We hebben bedongen dat wonen onder een PvdA bestuurder zou vallen om die ontwikkeling zo veel mogelijk tegenwicht te bieden. Uitgangspunt is daarbij geweest elke sociale woning die we verliezen zijn we kwijt. Door de crisis is het erg moeilijk gebleken om betaalbare woningen bij te bouwen. Toch zijn er een aantal projecten gelukt, of gaan in ieder geval de goede kant op. Er zijn zorgwoningen voor senioren gemaakt. Zojuist heeft Egbert en prachtig project geopend in de Peelstraat in de Rivierenbuurt en worden binnenkort honderden studentenwoningen opgeleverd. De grote bouwprojecten Havenstraatterrein en Stadionplein, met daarin afspraken over sociale woningbouw en middenhuur, maken vorderingen ondanks de crisis. Onze inzet is en blijft tenminste dertig procent sociale woningbouw te realiseren bij nieuwbouw. Een standpunt dat ondanks vele aanvallen van rechts door onze woonwoordvoerders streng bewaakt wordt.

Dank

Ondanks verschillende successen zijn het drie zware jaren geweest voor stadsdeel Zuid en voor haar bewoners. Het waren magere jaren, met bezuinigingen op bijna alle terreinen (behalve armoedebestrijding, veiligheid en onderwijs). En het is voor de fractiegenoten dan ook niet moeilijk om problemen te noemen die nog om aanpak schreeuwen: we kunnen bijvoorbeeld nog te weinig toekomst bieden aan jongeren die moeilijk leren, het is nog te vies op straat en de het is voor lage en middeninkomens te moeilijk om een huis in zuid te vinden, om maar wat te noemen. En heel veel kleine, goedlopende plannen moeten veel groter worden aangepakt. Toch ben ik van mening dat stadsdeel Zuid goed bestuurd is geweest; financieel op orde en sociaal sterk. Met veel aandacht voor de bewoners die door de crisis het hardst geraakt worden. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft daarin een hoofdrol gespeeld, niet door stemgewicht, maar door kennis van de buurt, tact en initiatief. We hebben daarbij ontzettend veel steun gehad van onze PvdA-vrijwilligers en sympathiserende buurtbewoners. Bedankt daarvoor!

Samen op campagne

We hebben nog één jaar voor de boeg. Een belangrijk jaar, want bij de verkiezingen van 2014 zal dát jaar de bewoners vers in het geheugen staan. We kunnen in dit jaar alle handen en ideeën gebruiken. Want de PvdA dat zijn we samen, samen maken we het verschil.

Marijn van Ballegooijen

Marijn van Ballegooijen

Marijn is portefeuillehouder voor Sociale Zaken (incl. armoede, schuldhulpverlening, diversiteit en discriminatie). Als gebied heeft hij De Pijp onder zijn hoede.

Meer over Marijn van Ballegooijen