Door op 25 maart 2014

Beknopt verslag ALV Zuid 24 maart 2014

Maandag 24 maart hield de afdeling Zuid haar voorjaars-ALV in Huize Coenen-Lydia. Allereerst werd een aantal ‘huishoudelijke’ punten behandeld. Welke consequenties we aan het teleurstellende resultaat van de verkiezingen van 19 maart moeten verbinden, werd in het tweede deel van de vergadering besproken. Jaarverslag en jaarrekening 2013 werden ongewijzigd goedgekeurd.
In het bestuur vond een aantal wisselingen plaats. Vincent de Kom, Petra Urban en Jan Verjaal verlaten het bestuur. Diana van Putten werd bij acclamatie verkozen als de nieuwe afdelingssecretaris. Matthijs de Groot, Lucien Nix en Loes Opdam werden bij acclamatie verkozen als bestuurslid.
Adriaan de Haer neemt de plaats van Nisan Sarican in als congresafgevaardigde, met Annemarijke Wooldrik als plaatsvervanger.

Voorzitter Fred Cohen bedankte met rozen en goede woorden de politici die de afgelopen periode hun beste krachten aan stadsdeel en partij gaven: Dagelijks Bestuurder Egbert de Vries, fractieleden Brahim Abid, Marijn van Ballegooijen, Marc den Hertog, Eddy Linthorst, Tanja van Nieuwenhoven en Femke Roos, duo-raadsleden Flora Breemer en Daan Sajet, en last but not least fractie-assistente Estella Heesen.

Verder werd uitgebreid gesproken over de actuele politieke situatie.
Ten eerste werd geconstateerd dat ledenbehoud en ledenwerving aandacht behoeven: het bestuur pakt dit op, samen met enkele leden.

In ons stadsdeel ligt het initiatief bij winnaar D66 om vorm te geven aan de nieuwe Bestuurscommissie. Onze twee Bestuurscommissieleden Marijn van Ballegooijen en Flora Breemer zullen ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Jurriaan Fransman diende een motie in met een oproep aan politiek leider Diederik Samsom en onze Tweede Kamerfractie om zich te bezinnen op de koers van de partij. Na een discussie waarin duidelijk de zorg van velen bleek, werd de motie in geamendeerde vorm aangenomen. De motie met toelichting is ter kennis gebracht van Diederik Samsom, onze Kamerfracties, partijvoorzitter Hans Spekman en de Amsterdamse afdelingen.