Door op 28 juni 2012

Algemene Beschouwingen PvdA Zuid: “Vrijheid is meedoen”

Fractievoorzitter Marijn van Ballegooijen: “Vrijheid is de kracht om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving.”
Vrijheid is de kracht om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving, iedereen heeft daar recht op. We willen daarom dat iedereen gezond kan leven en dat mensen met een beperking daar zo min mogelijk last van hebben. We willen zorgen dat iedereen een fatsoenlijke levensstandaard heeft en werkt of anderszins meedoet. En we willen bewoners een rol geven in de veiligheid en het onderhoud van hun buurt.
Wie machteloos aan de kant staat is niet vrij. Minder goed ter been zijn, in de war zijn, een laag inkomen en een afstandelijke overheid die beslissingen voor je neemt: dat zijn de berovers van vrijheid. Vrijheid is eenieders recht. Daarom willen wij er voor zorgen dat mensen niet door hun gezondheid of inkomen naast de maatschappij staan. En we willen het veiligheidswerk en onderhoudswerk in de wijk versterken door bewoners daarin zelf een rol te geven.
Als we willen waarmaken dat mensen met lichamelijke klachten volwaardig mee kunnen doen, dan zullen we met veel meer ambitie aan de bereikbaarheid van straat, winkels en sport moeten werken. Als we willen waarmaken dat niet een deel van onze bewoners in armoede leeft, dan zullen we het bereik van onze armoedevoorzieningen sterk moeten verbeteren. Als we bewoners een rol willen geven in hun eigen buurt, dan moeten we veiligheid en buurtgerichtwerk anders organiseren.

Meedoen en Gezondheid
Het lijkt soms alsof onze wereld is gemaakt voor gezonde, succesvolle mensen. Maar een groot deel van onze bewoners is door ouderdom of lichamelijke klachten minder mobiel, leeft ongezond of heeft psychische problemen en is daardoor eenzaam en sociaal geïsoleerd.
We moeten er voor zorgen dat deze groep mensen overal kan komen. Tegels moeten recht liggen. Winkels, speelplekken, gebouwen en sportclubs en moeten voor iedereen bereikbaar zijn. We pleiten voor subsidie voor winkeliersverenigingen zodat zij leden actief gaan helpen drempelplaten aan te leggen voor hun nering, zodat iedereen naar binnen kan. De straten, pleinen en parken willen we met meer ambitie verbeteren. In samenwerking met sportclubs moeten de gebouwen en velden daar waar nodig worden verbouwd zodat iedereen gebruik kan maken van de vele geweldige accommodaties die Zuid rijk is.
Een deel van onze bewoners heeft een ongezond gewicht. Te weinig beweging is daar vaak de oorzaak van. Sport is daarvoor een goed middel. We moeten mensen daar waar dat kan prikkelen om te gaan sporten. Daarbij willen we extra letten op de moeilijk bereikbare groepen als migranten en 50+ers. We willen sporttoestellen in parken neerzetten. Bovendien moet er aandacht komen voor de manier van leven en gezond eten bij ons welzijnsbeleid.

De gemeente krijgt steeds meer zorgtaken van de overheid. Zorgen dat onze bewoners zo goed mogelijk zelfstandig kunnen leven met ouderdom en ziekte is daarvan de belangrijkste. In 2013 wordt Zorg het hoofdthema. Solidariteit tussen bewoners is en blijft onmisbaar voor goede zorg. In Buitenveldert zit nog een ‘algemene hulpdienst’, waarvan uit bewoners elkaar vrijwillig helpen om zelfstandig oud te zijn. In andere wijken zijn dergelijke hulpdiensten ter ziele gegaan: wij vragen het bestuur daarom om in andere wijken weer nieuwe hulpdiensten te stichten. Door toenemende eigen financiële bijdrages in de psychische zorg zullen minder bewoners hiervan gebruik kunnen maken. Mensen in psychische nood krijgen dus minder ondersteuning. Dat zullen we merken, we vrezen een toename van eenzaamheid en sociaal isolement. De organisaties van de gemeente die hierbij hulp bieden, moeten erop alert zijn dat ze hier op zullen moeten inspelen.

Solidariteit
Eén op de acht bewoners in Zuid leeft onder de armoedegrens. Ouderen met alleen AOW, 50+ers die na tientallen sollicitaties nog steeds geen werk hebben, en ook werkende mensen die door stijgende kosten, eigen bijdrages in de zorg en stapelende bezuinigingen de touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgen. Honderden kinderen groeien op in armoede. Dat is onacceptabel. Het maatschappelijk debat over deze groep mensen verhardt: zij krijgen steeds vaker ‘eigen schuld dikke bult’ te horen. We moeten dat stigma verwerpen en gewoon zorgen voor een fatsoenlijk bestaansminimum voor al onze bewoners. Wij hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het voorkomen van armoede. De mensen met schulden komen niet meer op een wachtlijst maar worden direct geholpen. Deze hulp is uitgebreid naar scholieren.

Toch is er een armoedeparadox in Zuid: als je net genoeg geld hebt om van te leven kun je beter in een ander stadsdeel wonen. Want je hebt aan een regeling niets als je hem niet gebruikt. Het gebruik van aanvullingen van de gemeente op het inkomen van mensen in Zuid met weinig geld behoort tot het laagst van de stad zo blijkt uit de armoede monitor 2012. Dat moet dus echt veel beter. Uit onderzoek blijkt dat juist in Zuid mensen met weinig geld veel te weinig gebruik maken van de regelingen om dit aan te vullen. We behoren tot het laagste van de stad zo blijkt uit de armoede monitor 2012. Dat moet echt anders.

In plaats van weer nieuwe regels verzinnen moeten we zorgen dat de bestaande inkomensregelingen beter worden gebruikt. En dan juist ook door de mensen die alle hulp afwijzen, de niet-krantlezers, de sociaal geïsoleerden wiens levensstandaard we zo graag willen verbeteren. Veel armoederegelingen zijn van de centrale stad, maar het stadsdeel heeft met het basisonderwijs, het ouderenwerk en de maatschappelijke dienstverlening dé middelen in handen om het gebruik van armoedevoorzieningen te verbeteren.

Juist nu de crisis voortduurt en de werkgelegenheid niet aantrekt moeten we blijvend investeren in het meedoen van mensen. We willen daarom doorgaan met de ontwikkeling van het participatiecentrum.
Bij deelname aan het maatschappelijke leven hebben we tot nu toe gesproken van welzijn en de Huizen van de Wijk. Maar ook onze kleinschalige culturele voorzieningen kunnen daarbij een sleutelrol vervullen. Wij vragen het bestuur uit te zoeken hoe verbinding kan worden gemaakt tussen participatie en cultuur en daar gevolg aan te geven.
Vorig jaar zijn we begonnen met het behouden van voormalige ID-functies die essentieel zijn voor het stadsdeel, met die operatie willen we doorgaan in de begroting 2013. Voor jongeren die van school komen is het economisch klimaat een hard gelag, hierop willen wij inspelen met een stage- en werkgelegenheidsproject voor jongeren.

Meedoen en veiligheid
Zuid is relatief veilig. Daarop zijn we trots. Maar toch voelt één op de vijf bewoners zich niet veilig in zijn eigen buurt. Het vertrouwen in de buurt, de politie en overheid is soms laag. We kunnen dat versterken door ons veiligheidswerk anders aan te gaan pakken. Geef bewoners een eigen rol.
Dat moet je durven, als overheid. Houd regelmatig een  veiligheidsoverleg tussen politie, wijkmanager en buurtbewoners. Hierdoor vergroten we de zichtbaarheid van de politie en kan beter worden ingespeeld en opgetreden worden in de buurt. Hierdoor verbetert het vertrouwen in de buurt en in de overheid. En de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt wordt gestimuleerd. Deze werkwijze is in andere gemeenten veelbelovend. We hebben in Zuid deze draai al bijna gemaakt, veiligheidsbijeenkomsten voor bewoners hebben al een grote en gewaardeerde rol. We moeten nu die omkering compleet maken; durf het gesprek met bewoners aan.

Ondanks forse investeringen vorig jaar hebben we het zwerfvuil nog niet onder controle. En dat is ernstig, bewoners voelen zich niet prettig, bewoners voelen zich niet veilig en vuil trekt vuil aan. Het schoonmaken van de straat vraagt ook in 2013 om extra inspanningen Geef bewoners een rol in de veiligheid en het onderhoud van hun eigen buurt.

Wij zijn sociaaldemocraten. Voor ons is vrijheid de kracht om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan. Geen vrijheid zonder gelijkheid. Voor het gelijkwaardig meedoen van sommige groepen bewoners zullen we als gemeenschap vanuit solidariteit een extra inspanning moeten leveren. Wij vragen om solidariteit om te zorgen dat bewoners die ziek zijn, lichamelijke klachten hebben of in de war zijn gelijkwaardig mee kunnen doen. Daarvoor willen we de straat, winkels en sportgebouwen beter bereikbaar maken voor die groep. We vragen om solidariteit om te zorgen dat bewoners die langdurig in armoede verkeren, of die door de crisis buiten de boot vallen fatsoenlijk kunnen leven en werken. Daarvoor moet het bereik van onze armoederegelingen sterk omhoog. En we willen bewoners samenbrengen om actief betrokken te zijn bij de veiligheid en het onderhoud van hun buurt. Hiermee kunnen we zorgen dat vrijheid niet allen een voorrecht is van de succesvollen. Vrijheid is voor iedereen, ongeacht gezondheid, inkomen of woonbuurt. Vrijheid is ons doel, gelijkheid onze voorwaarde en de weg daarheen is broederschap.

Onze Algemene Beschouwingen 2012 in concrete punten:

1. Meedoen en Gezondheid

 • Verbeter de toegankelijkheid van straat, winkels en sport.
 • Richt sportstimulering op risicogroepen.
 • Plaats sporttoestellen in de openbare ruimte.
 • Betrek leefstijl en voeding bij welzijn.
 • Sticht nieuwe ‘algemene hulpdiensten’ van vrijwilligers.
 • Alert op psychische steun en eenzaamheid bij maatschappelijk werk.

2. Meedoen en Werk & Inkomen

 • Vergroot het bereik van inkomensvoorzieningen
 • Versterk het participatiecentrum
 • Ontwikkel de relatie participatie – cultuur
 • Behoud het werk van de belangrijkste voormalig participatiebanen
 • Bemiddel werkgelegenheid voor jongeren die van school komen

3. Meedoen en veiligheid

 • Geef bewoners een rol bij veiligheid en onderhoud in hun buurt.
 • Maak de straat beter schoon