30 november 2017

Verslag ALV 23-03-17

Aanwezig: Femke Roos, Nijs Keppel, Annemarijke Wooldrik, Jan Hollanders, Menno Fieret, Katja Smoor, Michael Levisson, Martijn Meeter, Eddy Linthorst, Flora Breemer, Louis Genet, Ans Hekerman, Fred Cohen, Aron Scheffer, Henk Wooldrik, Dig Istha, Erik Jurgens, Mareike Koster, Mark de Vos, Elles Bense, Peter van der Gaast, Peter Valkenet, Jan Witting, Michael Mambote, Donna van Dungen, Onno v.d. Vlerk, Ton van der Merché, Jos Rondeel, Erik Jurgens, Frans Verhagen, Lies Opdam, Denise Klomp (van andere afdeling).

Afwezig met bericht: Marian Konijn en Marijn van Ballegooijen.

a. Opening: voorzitter Femke Roos opent de vergadering om 20:00 uur.

Mededelingen: Er is een foutje gemaakt in de uitnodiging voor deze vergadering. Bij het agendapunt over nieuwe bestuursleden hebben wij vergeten de mogelijkheid te vermelden om tegenkandidaten aan te dragen.

Het voorstel is nu om de bestuursleden hier vanavond tijdelijk te benoemen. Er zal een mail uitgaan met de vraag of er tegenkandidaten zijn. Als dat zo is organiseren wij een nieuwe ALV in april. Als er geen tegenkandidaten zijn is de benoeming van vandaag definitief.

Er ontstaat hierover een korte discussie. Daarna gaat de vergadering akkoord met het voorstel van Femke.

Vaststellen agenda: niemand wil iets veranderen.

b. Het verslag van de ALV van 15 december wordt goedgekeurd.

c. Verantwoording verslag activiteiten 2016 van afd. Amsterdam Zuid.

Onno vd. Vlerk: Waarom hebben wij geen vertegenwoordiging in de Verenigingsraad? Dit komt doordat niemand geïnteresseerd is. Onno wil dit op zich nemen.

Het jaarverslag 2016 PvdA-afdeling Zuid wordt hierna goedgekeurd.

d. Goedkeuring jaarrekening.

Aftredend penningmeester Martijn Meeter licht de jaarrekening kort toe. Onno constateert een onderbesteding in het ledenbehoud. Dit komt doordat de afdeling Zuid zuinig is en grote activiteiten nu vaker samen met de centrale stad worden georganiseerd. 2015 was een duur jaar vanwege alle festiviteiten. De begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen lijkt laag. Hiervoor sparen wij.

De landelijke verkiezingen hadden wij niet begroot. Intern werd besloten hiervoor budget vrij te maken.

e. Verslag kascommissie.

Henk van Wooldrik vormde samen met Jurriaan Fransman de kascommissie.

Henk: Wij hebben de kas in onberispelijke staat aangetroffen. Er wordt décharge verleend.

Omdat Jurriaan inmiddels verhuisd is is er een nieuw lid voor de kascommissie nodig. Martijn Meeter biedt zich hiervoor aan.

Bedankjes: Femke bedankt de kascommissie voor hun werk en Martijn voor de altijd snelle betalingen en antwoorden als penningmeester. Ook Fred Cohen wordt uitdrukkelijk bedankt voor

zijn zeer actieve bijdrage aan de campagne, evenals onze onvermoeibare campagnecoördinator Menno Fieret, die als nieuweling in zeer korte tijd een actief campagneteam op de been bracht en zelf overal tegelijk aanwezig leek.

f. Verkiezing zittende bestuursleden.

De nieuwe bestuursleden Katja Smoor (als secretaris) en Michael Levisson stellen zich voor. Eddy Linthorst wordt penningmeester, maar hoopt zijn functie binnenkort over te dragen aan een jonger iemand, want dat heeft de partij nodig. Herkiesbaar zijn Femke Roos, Nijs Keppel en Lies Opdam.

Er wordt met briefjes gestemd; Annemarijke Wooldrik en Flora Breemer vormen de stemcommissie.

Iedereen wordt ge- of herkozen.

Menno bedankt de meest actieve mensen van de campagne: Ans Hekerman, Flora Breemer, Louis Genet, Aron Scheffer.

g. Rondvraag.

Femke: Donderdag 30 maart is er een belactie op het partijkantoor van 18:30 tot 21:00 uur. Hapjes en drankjes aanwezig.Wij gaan alle leden bellen n.a.v. de verkiezingen. Iedereen die mee wil doen is zeer welkom. Opgeven bij Femke.

Jan Witting: wijst op een stuk in het blad van woningvereniging de Dageraad over erfpacht. Kan iemand van het bestuur dit opnemen? Femke stelt voor dit aan de bestuurscommissie te geven.

Flora wil graag de erfpachtplannen dwarsbomen, maar wij zitten in de oppositie en we strijden er al tegen. Louis: Duco Stadig en Marjolein Moorman werken eraan. Femke wil graag op de hoogte blijven. Eddy stelt voor dit met Egbert de Vries op te nemen.

Lies Opdam: zoals elk jaar hebben wij veel vrijwilligers nodig om op 1 mei in de middag of vooravond bij alle 70+leden een bosje rode tulpen te bezorgen. Graag opgeven op liz.opdam@gmail.com.

Femke sluit de vergadering rond 21:00 uur.

Hierna analyseert Dig Istha met ons de TK-verkiezingen en volgt een Open Space om onderwerpen aan te dragen voor volgende avonden. Dit zijn geworden: Huisvesting en “Waar staat de PvdA voor?”