Uitnodiging ALV 12 december

25 november 2018

Beste leden,

Zoals je wellicht is opgevallen, heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering (ALV) in het najaar uit te stellen.

De algemene ledenvergadering zal nu plaatsvinden op 12 december a.s. in de Nieuwe Coenen, J.M. Coenenstraat 4, Amsterdam, aanvang 20.15 uur. Op de agenda daarvan staan:

Notulen ALV PvdA

Toelichting bij de begroting door penningmeester

Werkplan 2019

PvdA Zuid Begroting 2019 (1)

De verkiezingen voor het bestuur van onze PvdA-afdeling in A’dam-Zuid hebben we na uitvoerige discussie in het afdelingsbestuur verplaatst naar de ALV in het voorjaar. Die vergadering zullen we dan wel vroeg in het voorjaar houden. De redenen daarvoor zullen we hieronder kort toelichten. Het werkplan en de begroting, beide voor 2019, moeten we overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement van de PvdA voor aanvang van het kalenderjaar in een algemene ledenvergadering vaststellen. Daar we op 22 november jl. net een thema-avond hebben gehad, zullen wij aan deze ALV van 12 december a.s. geen verdere activiteit koppelen. Er is echter wel na afloop van de vergadering gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten en bij te praten

Waarom hebben wij de ALV uitgesteld?

In september heeft het bestuur gesproken over de mogelijkheid om als voltallig bestuur af te treden. De gedachte hierachter was: dat jonge leden wellicht meer gemotiveerd zouden zijn zich kandidaat te stellen als er een nieuw bestuur gevormd zou kunnen worden.

dat verkiezingen voor nieuwe bestuursleden een formeler karakter dienden te krijgen d.m.v. een oproep met een profiel aan de leden.

De meningen over dit voorstel waren niet unaniem en daarbij kwam dat het bestuur niet voltallig aanwezig was op deze vergadering. Er is toen toch besloten een oproep te plaatsen voor nieuwe bestuursleden in een mail en op de website.

Dit heeft er toe geleid dat er een aantal gemotiveerde kandidaten zich heeft gemeld. Waarvan één jong lid van de partij. Echter niet de jonge kandidaten waarop het bestuur had gehoopt. Binnen het bestuur bleef er onvrede bestaan over de genomen beslissing. Sommigen bleken bij nader inzien hun termijn te willen beëindigen zoals dat in de statuten is vastgelegd n.l. na een zittingstermijn van twee jaar.

Het spreekt vanzelf dat dit tot discussie leidde in het bestuur en dat het belangrijk was hier gezamenlijk een goede oplossing voor te vinden.

Afgelopen dinsdag hebben wij in een bestuursvergadering opnieuw met elkaar gesproken en bleek unaniem dat we uit de ontstane impasse wilden komen en dat is ook gelukt. Het bestuur is nu tot het besluit gekomen dat er jaarlijks bij de voorjaars-ALV in maart (zo staat het ook in de statuten) verkiezingen kunnen zijn, dat vrijgevallen plaatsen in het bestuur dan kunnen worden opgevuld, zittende bestuursleden hun termijn kunnen afmaken, of hun plaats beschikbaar kunnen stellen en zich opnieuw kunnen kandideren.

Met de kandidaat bestuursleden heeft het bestuur een gesprek gehad waarin de ontstane situatie is uitgelegd. Zij zijn allen bereid voor de ALV in maart a.s. zich opnieuw te kandideren. Ook zullen wij voor die tijd een nieuwe oproep plaatsen voor meer liefst jonge bestuursleden.

Wij zien uit naar een constructieve ALV en hopen in het vroege voorjaar een nieuw bestuur aan u voor te kunnen stellen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Femke Roos-Meijer (voorzitter)