Jaarrekening 2018 + toelichting

3 februari 2019

Klik hier om de jaarrekening van 2018 te lezen.

Ook dit jaar heeft de afdeling ingespeeld op de verminderde inkomsten. Net als in 2017 is er in 2018 geen jaarlijkse afdracht geweest van het partijbureau. Ook bestaan de stadsdelen de facto niet meer, wat tot gevolg heeft dat er ook geen bijdrage meer kan worden verwacht van de lokale politici. Dat er in 2018 een relatief groot bedrag aan contributie is gestort heeft te maken met een ingelopen achterstand uit 2017. In feite heeft de afdeling als inkomsten alleen een bedrag van € 53,85 aan renteopbrengsten gehad.

Zoals reeds in de toelichting bij de jaarrekening over 2017 is aangegeven, is er een veel groter bedrag besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen dan begroot. Dit was een gezamenlijk besluit van de Amsterdamse afdelingen om de campagne voor de gemeentelijke verkiezingen centraal te kunnen opzetten. Alleen de VOG’s zijn rechtstreeks door de afdeling betaald: de PvdA eist dat alle mensen op de lijst staan, ook die niet verkiesbaar zijn, in het bezit dienen te zijn van zo’n verklaring.

Voor het overige heeft de afdeling een keurig financieel beleid gevoerd. Aan de inkomstenkant is er, zoals gezegd vrijwel niets binnengekomen. Aan de uitgavenkant is daar op ingespeeld: als de afdracht van € 6.735 voor de gemeentelijke campagne buiten beschouwing wordt gelaten, hebben we € 3.838 uitgegeven, ruim € 1.000 minder dan begroot. Zoals ieder jaar hechten we zeer aan de ledenwerving en aan het ledenbehoud, denk daarbij aan de tulpenactie op 1 mei en de ouderenwerkgroep. Ook hebben we wat meer uitgegeven aan de algemene ledenvergaderingen, omdat we het van belang vinden om deze aan te kleden met een hapje en een drankje, zodat die ook een informeel karakter kan dragen na afloop.

Dit alles kan echter niet verhullen dat we bijna € 8.000 op onze reserves zijn ingeteerd.

Amsterdam, 20 januari 2019

Eddy Linthorst