15 maart 2017

23 MAART ALV in de Nieuwe Coenen

Aankondiging en Uitnodiging Algemene Ledenvergadering PvdA afdeling Amsterdam-Zuid op 23 maart 2017

Geachte PvdA-lid,

Het bestuur van de PvdA afdeling Amsterdam-Zuid nodigt U graag uit voor een Algemene Ledenvergadering op:
23 maart 2017 a.s. om 20.00 uur in buurtcentrum De Nieuwe Coenen J.M. Coenenstraat 4 (inloop vanaf 19:15).
Voor de pauze tot uiterlijk 20.30 uur betreft het vooral een huishoudelijke vergadering met als agenda:
a. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
b. Verslag van de algemene ledenvergadering van 15 december 2016;
c. Verantwoording verslag activiteiten 2016 van afd. Amsterdam Zuid
d. Goedkeuring jaarrekening 2016
e. Verslag kascommissie
f. Verkiezing zittende bestuursleden: Femke Roos (voorzitter), Nijs Keppel (waarnemend voorzitter), Lies Opdam (lid) zijn opnieuw herkiesbaar.
Nieuwe bestuursleden: Katja Smoor (secretaris), Michael Levisson (lid).
              Vertrekkende bestuursleden: Matthijs de Groot treedt af als lid en secretaris.
g. Rondvraag en sluiting.

De relevante stukken zullen vanaf dinsdag 14 maart 2017 in te zien zijn op onze website (amsterdamzuid.pvda.nl).

Na de pauze staat de bijeenkomst vanaf omstreeks 20.30 uur in het teken van
de Tweede Kamer Verkiezingen 2017 met een analyse hierover van

Dig Istha                                                

Hierna willen wij met u inventariseren welke onderwerpen onze leden de komende periode met elkaar willen bespreken. Deze inventarisatie zal volgens het Open Space model worden gevoerd.
Wij hopen dat u deze avond aanwezig kunt zijn met veel ideeën waarover wij de komende tijd met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
Met vriendelijke groet,

Femke Roos,
voorzitter PvdA afdeling Amsterdam-Zuid

Aankondiging en Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 23 maart 2017

pvda a’dam zuid jaarrekening 2016-feb17

JAARVERSLAG ZUID 2016

NotulenALVZuid15-12-16